slide slide slide slide slide slide slide

บริการของเรา

รับพิมพ์-สิ่งพิมพ์

หนังสือ, นิตยสาร, วารสาร, แคตตาล็อก, สมุด, ไดอารี่

หนังสือ/วารสาร

หมายถึงสิ่งตีพิมพ์ซึ่งมักมีหน้ามากกว่าสองหน้าขึ้นไปจะมีการเย็บติดเป็นรูปเล่มภายในมีข้อความและอาจมีภาพประกอบจุดประสงค์ขอหนังสือ/วารสารเพื่อเผยแพร่บทความความคิดเห็นกิจกรรมเหตุการณ์ข่าวสารบทประพันธ์ความรู้ความเชื่อฯลฯ ให้แก่บุคคลทั่วไปหรือภายในกลุ่มองค์กร หน่วยงาน 

ลักษณะที่สำคัญของหนังสือ/วารสาร ก็คือ เป็นสิ่งพิมพ์ที่มุ่งเสนอเนื้อหา บทความเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชน หรือกลุ่มคนเฉพาะเจาะจง อาจมีภาพประกอบหรือไม่ก็ได้ หนังสือจะมีการพิมพ์ครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ส่วนวารสารจะมีการกำหนดรอบระยะเวลาในการออกเผยแพร่ เช่น เป็นรายเดือน รายสองเดือน เป็นต้น 

ส่วนรูปแบบหนังสือ/วารสารมักจะทำเล่มแบบเย็บมุงหลังคาหรือใส่สันทากาวมักมีปกหน้า - หลังเป็นกระดาษหนากว่าด้านในและมักพิมพ์สอดสีสวยงาม ปัจจุบันอาจจะมีหลายขนาด ที่นิยมมากจะเป็นขนาด A4 หรือใกล้เคียงกับ A4 หนังสือมักมีขนาด A4, A5 หรือใกล้เคียง เนื้อหาด้านในใช้กระดาษปรู๊ฟหรือกระดาษปอนด์หรือกระดาษอาร์ตแล้วแต่ความเหมาะสมและงบประมาณมีการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ทสีเดียวหรือสองสี หรือมีหลายแบบในเล่มเดียวกัน 

แคตตาล็อก

หมายถึงเอกสารเย็บเล่มสิ่งพิมพ์เป็นเล่มมักมีสารบัญบทนำเนื้อหามักจะเป็นรายละเอียดของสินค้า/บริการต่างๆและบทความแนะนำโฆษณาต่างๆ สำหรับสินค้า/บริการนั้น ๆ

ลักษณะที่สำคัญของแคตตาล็อกก็คือ เป็นสิ่งพิมพ์ที่มุ่งเสนอรายละเอียดของสินค้า / บริการมักมีภาพสินค้ามีคำบรรยายประกอบจัดแบ่งประเภทสินค้า/การบริการเป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการค้นหาแคตตาล็อกบางเล่มบรรจุสินค้า / บริการเป็นจำนวนมากทำให้หนังสือมีความหนามากแคตตาล็อกมีผลต่อการจำหน่ายสินค้า/บริการค่อนข้างสูง การจัดทำแคตตาล็อกจึงต้องมีการเอาใจใส่ในเรื่องคุณภาพเป็นอย่างมาก

ส่วนรูปแบบของแคตตาล็อกมักจะเข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคาหรือใส่สันทากาวมักมีปกหน้า - หลังเป็นกระดาษหนาปัจจุบันอาจจะมีหลายขนาดทีนิยมมากจะเป็นขนาด A4 เพราะสะดวกต่อการจัดเก็บในกรณีมีสินค้า / บริการจำนวนน้อยอาจจะไม่เย็บเล่มแต่เป็นการพับเก็บเล่มก็ได้

ตัวอย่างของแคตตาล็อกเช่น แคตตาล็อกแสดงรายการสินค้า แคตตาล็อกแสดงรายการการบริการ แคตตาล็อกส่งเสริมการขายสินค้า แคตตาล็อกส่งเสริมการขายงานบริการ แคตตาล็อกแสดงผังรายการ แคตตาล็อกแนะนำสถานที่สำคัญต่างๆ แคตตาล็อกแนะนำสถานศึกษาต่างๆ แคตตาล็อกแนะนำสถานที่เที่ยว แคตตาล็อกอะไหล่ แคตตาล็อกอุปกรณ์เสริม แคตตาล็อกแสดงข้อมูลต่างๆ แคตตาล็อกแนะนำร้านค้าต่างๆ แคตตาล็อกคู่มือการใช้สินค้าต่างๆ แคตตาล็อกคู่มือการใช้บริการต่าง ๆ ฯลฯ

 

แฟ้มเอกสาร,โบรชัวร์,แผ่นพับ,ปฏิทิน

โบรชัวร์

หมายถึงเอกสารซึ่งมักมีหน้ามากกว่าสองหน้าขึ้นไปหากมีหลายหน้าจะมีการเย็บติดเป็นรูปเล่มภายในมีข้อความและมักมี ภาพประกอบจุดประสงค์ของโบรชัวร์เพื่อใช้เป็นสื่อในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย ตลอดจนการแนะนำประชาสัมพันธ์องค์กรกิจกรรมและผลิตภัณฑ์/บริการต่าง ๆ คำว่า "โบรชัวร์"นั้นเป็นที่มาจากภาษาฝรั่งเศสว่า "Brochure" โดยใช้เรียกทับศัพท์ของสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งในความหมายที่แท้จริงแล้ว โบรชัวร์หมายความถึงหนังสือเล่มเล็ก
ซึ่งก็หมายถึงจะต้องมีการเย็บเล่มเข้าด้วยกันนั่นเอง

ลักษณะที่สำคัญของโบรชัวร์หรือเอกสารเย็บเล่มก็คือ เป็นสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจที่มุ่งเสนอข่าวสารเป็นการเฉพาะและต้องการเนื้อหารายละเอียดที่สามารถบรรจุได้มากกว่าแผ่นพับทั่วๆไป เนื่องจากโบรชัวร์ใช้เป็นสื่อในการโฆษณาและมักมีภาพประกอบ ในการจัดทำโบรชัวร์จะมีการเอาใจใส่ในคุณภาพทางการพิมพ์มากกว่างานพิมพ์ประเภทจุลสารหรือวารสารทั่วไป 

ส่วนรูปแบบโบรชัวร์มักจะทำเล่มแบบเย็บมุงหลังคาซึ่งจะต้องมีปกหน้า - หลังด้วยหากมีจำนวนหน้ามากอาจใช้วิธีการเข้าเล่มแบบใส่สันทากาวปัจจุบัน โบรชัวร์ อาจจะมีขนาดหลายขนาดและบางงานอาจไม่มีการเย็บเล่มก็ได้ บางงานอาจใช้การพับเป็นทบคล้ายกับงานแผ่นพับก็ได้ 
ตัวอย่างโบรชัวร์ เช่น โบรชัวร์โฆษณาสินค้า โบรชัวร์โฆษณาการบริการ โบรชัวร์ส่งเสริมการขาย โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์องค์กร โบรชัวร์แนะนำสถานที่สำคัญ โบรชัวร์แนะนำสถานศึกษา โบรชัวร์แนะนำสถานที่เที่ยว โบรชัวร์รายงานข่าวสาร โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์ร้านค้า โบรชัวร์แสดงผังรายการ โบรชัวร์คู่มือการใช้สินค้า  โบรชัวร์คู่มือการ ใช้บริการ โบรชัวร์ชี้ชวนต่าง ๆ ฯลฯ 

แผ่นพับ

หมายถึงสิ่งพิมพ์ใด ๆ มีการพับเข้าหรือกางออกขณะที่ใช้งาน ซึ่งจะเรียกสิ่งพิมพ์นั้นว่า "แผ่นพับ" ไม่ว่าแผ่นพับนั้นจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือคู่มือสินค้า ตัวอย่างแผ่นพับ เช่น แผ่นพับแนะนำสินค้า แผ่นพับแนะนำบริการ แผ่นพับส่งเสริมการขาย แผ่นพับแนะนำองค์กร แผ่นพับแนะนำสถานที่สำคัญ แผ่นพับแนะนำสถานศึกษา แผ่นพับแนะนำสถานที่เที่ยว แผ่นพับแจ้งข่าวสาร แผ่นพับแนะนำร้านค้า แผ่นพับรับสมัครสมาชิก แผ่นพับคู่มือสินค้า แผ่นพับคู่มือการใช้บริการ แผ่นพับแผนที่ ฯลฯ

ใบปลิวหรือแผ่นปลิว (Leaflet) หมายถึง สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจที่มีเนื้อหาสาระเรื่องใดเพียงเรื่องเดียวได้แก่ คำแถลง ประกาศ ชี้แจง แจ้งความ โดยข้อความเหล่านั้นมักจะเป็นการให้ข้อมูลเพื่อแจกจ่ายไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา หรือ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก็ได้ ตัวอย่างใบปลิว เช่น ใบปลิวแนะนำสินค้า ใบปลิวเสนอบริการ ใบปลิวส่งเสริมการขาย ใบปลิวลดราคาสินค้า ใบปลิวคูปองสินค้า ใบปลิวแนะนำสถานศึกษา ใบปลิวแนะนำสถานที่เที่ยว ใบปลิวแนะนำร้านค้า ใบปลิวแจ้งข่าวสาร ใบปลิวตารางกิจกรรม ใบปลิวรับสมัครสมาชิก  ใบปลิววิธีใช้สินค้า ใบปลิวเผยแพร่กิจกรรม ใบปลิวชักชวนเข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ


แผ่นพับหรือใบปลิว ยังเป็นสื่อโฆษณาชนิดไดเร็คมาร์เก็ตติ้งที่ผู้ผลิตสามารถส่งตรงถึงผู้บริโภคทางไปรษณีย์ หรือแจกจ่ายตามสถานที่ต่าง ๆ ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ      มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษที่ใช้พิมพ์ภาพข้อความและองค์ประกอบอื่น      เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใช้ในการโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ การศึกษา การรณรงค์ และในกิจการเฉพาะกิจอื่น ๆ รูปแบบของแผ่นพับนิยมใช้กระดาษขนาดที่เป็นมาตรฐานโดยเฉพาะขนาด A4 ในการจัดทำโดยอาจพิมพ์สีเดียวหรือสอดสีก็ได้ แล้วแต่ความประสงค์ของเจ้าของงาน และงบประมาณที่มีอยู่

 ลักษณะเด่นของแผ่นพับหรือใบปลิว  คือ    มีขนาดเล็กหยิบถือได้สะดวก สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาก ค่าใช้จ่ายในการผลิตตํ่าเมื่อเทียบกับสิ่งพิมพ์อื่นๆ หากออกแบบให้มีลักษณะการพับที่น่าสนใจ จะก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อสินค้า หรือบริการนั้น ๆ

 ปฏิทิน

คือระบบที่ใช้ในการเรียกชื่อช่วงระยะเวลา เช่น วัน เป็นต้น เป็นเครื่องช่วยนับวัน ชาวบาบิลอน (Babylonian) เป็นผู้ประดิษฐ์ปฏิทินขึ้นเมื่อประมาณ 2000 ปีก่อนคริสต์ศักราช แบ่งทางจันทรคติ 1 ปีออกเป็น 12 เดือน นานรวม 354 วัน ซึ่งสั้นกว่าสุริยคติประมาณ 11 วัน ในสมัยจูเลียส ซีซาร์แห่งโรมัน ได้มีการกำหนดหนึ่งปีมี 365.25 วัน ดังนั้นทุกๆ 4 ปีจะมีปีอธิกสุรธิน 1 ครั้ง นั่นคือมีวันเพิ่มอีก 1 วันทุก 4 ปี ใน 1 ศตวรรษ ปฏิทินจูเลียนจะมี 36525 วัน ต่อมาสันตะปาปาเกรกอรีได้ สั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงการคิดเวลาปฏิทินใหม่ เรียกว่า ปฏิทินเกรกอเรียน ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นปฏิทินสากลเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ปฏิทินที่มีใช้อยู่มีดังนี้

♦ ปฏิทินทางสุริยคติ

♦ ปฏิทินเกรกอเรีย

♦ ปฏิทินจูเลียน

♦ ปฏิทินสุริยคติไทย

♦ ปฏิทินของสาธารณรัฐฝรั่งเศส

♦ ปฏิทินญะลาลีย์ (สุริยคติอิหร่าน) 

♦ ปฏิทินมายา (อเมริกาใต้) 
ปฏิทินทางจันทรคติ

♦ ปฏิทินจันทรคติไทย (ปฏิทินจันทรคติราชการ,ปฏิทินจันทรคติปักขคณนา)

♦ ปฏิทินจันทรคติจีน

♦
 ปฏิทินฮิจญ์เราะหฺ (อิสลาม)

♦ ปฏิทินยิว 


ปฏิทินมีหลายรูปแบบและมีการออกแบบที่หลากหลาย  สำหรับปฏิทินที่จัดทำขึ้นโดยใช้วัสดุที่เป็นกระดาษ  สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ ปฎิทิน
ตั้งโต๊ะ ปฏิทินแขวนและปฏิทินแบบพกพา ปฏิทินดังกล่าวทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายในเชิงการค้า แต่ก็มีหลายๆ องค์กรที่ทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง
โดยมักมีพื้นที่บางส่วนในแต่ละหน้าเป็นส่วนของการโฆษณา / ประชาสัมพันธ์งานพิมพ์ปฏิทินที่ดูดีจะมีผู้นำมาใช้สอยอย่างกว้างขวางเป็นสื่อในการโฆษณา / ประชาสัมพันธ์ที่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไปตัวอย่างการใช้ปฏิทินเพื่อการโฆษณา / ประชาสัมพันธ์ เช่น ปฏิทินโฆษณาสินค้า ปฏิทินโฆษณาการบริการ ปฏิทินส่งเสริมการขาย ปฏิทินประชาสัมพันธ์องค์กร ปฏิทินแนะนำสถานที่สำคัญ ปฏิทินแนะนำสถานศึกษา ปฏิทินแนะนำสถานที่เที่ยว ปฏิทินตารางกิจกรรม ปฏิทินประชาสัมพันธ์ร้านค้า ฯลฯ

 

 

 

 ฉลากสินค้า,สติกเกอร์พีวีซีและกระดาษ,นามบัตร

 

        

 บรรจุภัณฑ์, กล่องกระดาษ

 Inkjet Indoor, Inkjet Outdoor